کانون ها

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

کانون های فرهنگی دانشجویان با هدف  پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان

، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت

و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاه ها تشکیل می شوند

و به منظور تاکید بر هویت ملی ، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها

، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانون مندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط قید

شده کانون های فرهنگی دانشجویان فعالیت می کنند.

برای کسب اطلاهات بیشتر و یا عضویت در کانون ها  با کارشناس کانون ها تماس بگیرید 

شماره تماس 01135303430