اطلاعیه ها
آخرین اخبار

از سال 96 شکل گرفت. مدیریت سبز بعنوان یکی از راهبردهای دولت های یازدهم و دوازدهم درخصوص حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و ... در دستگاه های اجرایی می باشد. بر این اساس در تاریخ 1395/05/12 بخشنامه دستورالعمل مدیریت سبز توسط معاونت محترم وقت توسعه امور علمی و آموزشی سازمان برنامه و بودجه و معاونت محترم وقت اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری ابلاغ گردید و از این پس علوم محیط زیست یکی از فعالترین انجمن ها جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی در دانشگاهها فعالیت خود را بیش از گذشته آغاز نمود.