اطلاعیه ها
آخرین اخبار

دانشگاه مازندران  در راستای ایجاد فضای مفرح  برای دانشگاهیان ارزشمند 

اردوهای  مختلف را طراحی و در چارچوب قوانین و آیین نامه های  دانشجویی 

اقدام به برگزاری  آن می نماید 

اردوهای دانشجویی  از قبیل 1- فرهنگی  2- علمی 3- آموزشی و  می باشد 

معاونت فرهنگی دانشگاه برای اساتید و کارمندان شریف نیز اردوهای  سیاحتی 

و بازدیدهای مختلف را برگزار می نماید . 

 

فرم درخواست اردو                             فرم لیست اسامی  شرکتت کنندگان اردو